αρ. απόφ. 290/2017 "Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/31.07.2017)"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.» με  ΑΦΜ: 094438570, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/31.07.2017), του συνολικού κεφαλαίου των 212.253,45 ευρώ τα οποία και θα εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 461 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 10 Ιαν 2018

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός