αρ. απόφ. 283/2017 "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, έτους 2016»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός) του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 96.719,53€, εκ των οποίων 77.644,62€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απρόβλεπτων εργασιών), πρόβλεψη αναθεώρησης 355,00€, Φ.Π.Α. 24% 18.719,91€, ενώ η εργολαβικό ςύμβαςη όταν 96.719,53€.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός), δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 357 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός