αρ. αποφ. 279/2017 Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους, στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 έως και το Σάββατο 02 Δεκ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει τη μετάβαση των κάτωθι εκπροσώπων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), με θέματα που αφορούν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Grand Serai από 30 Νοεμβρίου έως και 02 Δεκεμβρίου 2017:

  1.

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ - Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

  2.

  ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΙΣΗ - Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

  3.

  ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ευαισθητοποίησης, Προώθησης της Ισότητας των Φύλων και Εθελοντισμού.

  4.

  ΑΓΛΑΪΑ ΣΟΥΡΑΝΗ - Δημοτική Σύμβουλος, Εντεταλμένη Σύμβουλος για την εύρυθμη «Λειτουργία των Δημοτικών Πολυιατρείων».

  5.

  ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ - Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».

  6.

  ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΚΟΥ - Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

  7.

  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΟΥΛΗ - Δημοτική Σύμβουλος.

  8.

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος.

  9.

  ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Δημοτικός Σύμβουλος. 2. Εγκρίνει την καταβολή των κάτωθι εξόδων, όπως καθορίζονται από τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση του Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/14-01-2016:


  1. μετακίνησης, στα Ιωάννινα αεροπορικώς ή οδικώς με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο (αποζημίωση 0,15€ / χιλιόμετρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α. 2/52970/0022/07 - ΦΕΚ 1781 Β).

   

  1. διανυκτέρευσης, τριών (3) ημερών από 29 Νοεμβρίου 2017 έως και 01 Δεκεμβρίου 2017.

   

  1. ημερήσιας αποζημίωσης, τεσσάρων (4) ημερών από 29 Νοεμβρίου 2017 έως και 02 Δεκεμβρίου 2017 (σε περίπτωση που το ξενοδοχείο παρέχει ημιδιατροφή, η ημερήσια αποζημίωση θα είναι μειωμένη κατά το ήμισυ και αν παρέχεται πλήρης διατροφή δε θα καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση).


 3. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού έως 5.000,00€, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421.0001 του τρέχοντος προϋπολογισμού.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 432 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός