αρ. αποφ. 277/2017 Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού από την χρηματοδότηση των έργων: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης - Παρέμβαση στη πλατεία Αγ. Τριάδος» και λοιπών έργων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, τού επιπλέον ποσού που θα προκύψει από τη χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με την ένταξη των έργων:

  1. «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης - Παρέμβαση στη πλατεία Αγ. Τριάδος», οριστικού προϋπολογισμού 280.637,90€.

  2. «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς οδού Περικλέους (Κ. Καραμανλής)», οριστικού προϋπολογισμού 45.000,00€.

 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική αναζωογόνηση 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα κάτωθι αναλυτικά οικονομικά στοιχεία:

 

Έργο: «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στη πλατεία Αγ. Τριάδος», προϋπολογισμού 280.637,90€

με Κ.Α. 30.7332.0019

Έτος 2017

Έτος 2018

Ίδιοι Πόροι €

Πράσινο Ταμείο

Ίδιοι Πόροι €

Πράσινο Ταμείο

76.688,36€

0€

0€

203.949,54€

 

Έργο: «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς οδού Περικλέους

(Κ. Καραμανλής)», προϋπολογισμού 45.000,00€

 με Κ.Α. 30.7332.0014

Έτος 2017

Έτος 2018

Ίδιοι Πόροι €

Πράσινο Ταμείο

Ίδιοι Πόροι €

Πράσινο Ταμείο

0€

0€

0€

45.000,00€

 

καθώς το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης που προκύπτει από τον τύπο Χ1=(200.000 + Π*3) σΑΠ, και είναι για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού 366.978,70€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 363 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός