αρ. αποφ. 274/2017 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,  οικονομικού έτους 2018, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως:   

 

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

14.253.994,09

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

3.870.095,06

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1.806.211,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

2.861.166,04

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.436.195,00

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

10.194.500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

36.422.161,19


ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ €

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

19.184.646,78

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

9.487.039,05

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

7.612.062,74

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

138.412,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

36.422.161,19

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 494 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός