αρ. αποφ. 265/2017 Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών», βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017193 μελέτη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας, προϋπολογίζεται στο ποσό των 117.180,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7131.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 για το ποσό των 1.000,00€ ενώ θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2018 για το ποσό των 116.180,00€.

 

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4412/2016.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 329 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός