αρ. απόφ. 258/2017 " Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94) και ιεράρχηση θέσεων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:


I. την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α΄94), για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου και συγκεκριμένα:
    1. ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: είκοσι (20) θέσεις
    2. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: οκτώ (8) θέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:
        i. Έξι (6) θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με δίπλωμα Γ΄ & Ε΄ κατηγορίας
       ii. Δύο (2) θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας
    3. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (σαρώθρου): δύο (2) θέσεις
II. τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία και κλάδο περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 374 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός