αρ. απόφ. 242/2017 "Αίτημα της μισθώτριας εταιρίας «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου και λήψη απόφασης"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 

Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και:
1. παρατείνει τη μίσθωση του μισθίου εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, που καταρτίστηκε με το από 11-12-2001 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, αυτοδικαίως, σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 2β Ν. 34/95, για εννέα (9) έτη, χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, ήτοι μέχρι τις 31-12-2026, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 26149/11-10-2017 αίτησης της μισθώτριας εταιρίας «Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.»,
2. ορίζει από 01-01-2018 το μηνιαίο μίσθωμα στο ποσό των 23.500,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, το οποίο θα προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του ετησίου πληθωρισμού πλέον 1% και σε περίπτωση αρνητικού ετησίου πληθωρισμού η ετήσια προσαύξηση θα ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του μισθώματος και
3. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, για την υπογραφή τού σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης, για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 508 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός