αρ. αποφ. 122/2017 Διαγραφή τιμολογίων λόγω πενταετούς παραγραφής

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση τη διαγραφή λόγω πενταετούς παραγραφής, των κάτωθι τιμολογίων αξίας 36.931,90€ ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Παραστατικό

Κωδικός

Προμηθευτής

Σύνολο

Παρατηρήσεις

Φορέας
Προέλευσης

21/10/2011

1674

42375

LIFTECH Α.Ε.

120,97€

Ημ/νία Παραστ. [21/10/2011] Ημ/νία Παραστ. [21/10/2011] Ημ/νία Παραστ. [21/10/2011] Ημ/νία Παραστ. [21/10/2011] συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 2011 μηνός Οκτωβρίου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

25/11/2011

1794

42375

LIFTECH Α.Ε.

120,97€

Ημ/νία Παραστ. [25/11/2011] Ημ/νία Παραστ. [25/11/2011] Ημ/νία Παραστ. [25/11/2011] Ημ/νία Παραστ. [25/11/2011] συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 2011 μηνός Νοεμβρίου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

09/12/2011

1848

42375

LIFTECH Α.Ε.

120,97€

Ημ/νία Παραστ. [09/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [9/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [9/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [9/12/2011] συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου 2011 Δεκεμβρίου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30/12/2011

9247

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.432,28€

Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9246

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.488,87€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9248

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.463,70€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9249

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.484,39€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9250

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.478,66€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9254

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

98,40€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων-οχημάτων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9255

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

663,60€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9252

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.477,88€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9253

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.476,71€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

08/12/2011

9245

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.480,04€

Ημ/νία Παραστ. [08/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [8/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30/12/2011

9251

9707

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΗΣ

1.487,48€

Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2011] συντήρηση & επισκευή των αυτοκινήτων του Δήμου

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

18/05/2011

8636,1

9705

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ

1,07€

Ημ/νία Παραστ. [18/05/2011] Ημ/νία Παραστ. [18/5/2011] Ημ/νία Παραστ. [18/5/2011] Ημ/νία Παραστ. [18/5/2011] ασφάλιστρα του ΚΗΙ-8636 2010

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

16/02/2011

5894

42437

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Α.Ε.

635,15€

Ημ/νία Παραστ. [16/02/2011] Ημ/νία Παραστ. [16/2/2011] Ημ/νία Παραστ. [16/2/2011] Ημ/νία Παραστ. [16/2/2011] ασφάλιστρα του υπ' αρ. ΚΗΙ-5894 αυτοκινήτου περιόδου 1/1/11 ως 1/1/12

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

05/08/2011

1

44398

ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ
Α.Ε.

21,21€

Ημ/νία Παραστ. [05/08/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] κοινόχρηστα μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2010, αίθουσας επί της οδού Ασπασίας 85

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

05/08/2011

2

44398

ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ
Α.Ε.

76,24€

Ημ/νία Παραστ. [05/08/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] κοινόχρηστα μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010, αίθουσας επί της οδού Ασπασίας 85

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

05/08/2011

3

44398

ΘΕΡΜΟΠΕΤΡΟΛ
Α.Ε.

187,54€

Ημ/νία Παραστ. [05/08/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] Ημ/νία Παραστ. [5/8/2011] κοινόχρηστα μηνός Ιανουαρίου 2011, αίθουσας επί της οδού Ασπασίας 85

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ

30/12/2005

164

11055

ZAMAR-ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
& ΣΙΑ Ε.Ε.

7.214,80€

Ημ/νία Παραστ. [30/12/2005] Ημ/νία Παραστ. [30/12/2005] Ημ/νία Παραστ. [31/12/2012] προμήθεια ηλ/κου υλικού

ΑΔΕΧ

19/05/2009

248

16983

ΠΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14.280,00€

Ημ/νία Παραστ. [19/05/2009] Ημ/νία Παραστ. [19/5/2009] Ημ/νία Παραστ. [19/5/2009] Ημ/νία Παραστ. [19/5/2009] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 506 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός