αρ. αποφ. 118/2017 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

 

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

             

Σύνολο (Α)

 

 

0,00€

 

 

 

 

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

10.6274.0001

50.000,00€

50.000,00€

12.000,00€

38.000,00€

δαπάνες καθαρισμού γραφείων

μείωση ΚΑ

30.7331.0009

50.000,00€

50.000,00€

26.000,00€

24.000,00€

αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017

μείωση ΚΑ

35.6279.0001

24.800,00€

24.800,00€

1.700,00€

23.100,00€

κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό

μείωση ΚΑ

35.6279.0003

15.000,00€

15.000,00€

15.000,00€

0,00€

κλάδεμα δέντρων πεζοδρομίων

κατάργηση ΚΑ

35.6662.0002

74.400,00€

74.400,00€

30.400,00€

44.000,00€

προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους

μείωση ΚΑ

35.7131.0004

22.000,00€

22.000,00€

5.260,00€

16.740,00€

προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου

μείωση ΚΑ

35.7135.0011

0,00€

74.400,00€

28.900,00€

45.500,00€

προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού

μείωση ΚΑ

35.7332.0004

40.000,00€

40.000,00€

16.000,00€

24.000,00€

καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου

μείωση ΚΑ

Σύνολο (Β)

   

 135.260,00€

     

 

135.260,00€  

Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)

31.576,23€  

Υπάρχον Υπόλοιπο
στο αποθεματικό

166.836,23€  

Γενικό Σύνολο
στο Αποθεματικό

 

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ :

Κ.Α.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΕΧΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΥ €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

00.8132.0001

0,00€

0,00€

39.000,00€

39.000,00€

απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας

νέος ΚΑ

10.6262.0003

4.000,00€

4.000,00€

10.000,00€

14.000,00€

συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων

ενίσχυση ΚΑ

30.6117.0007

0,00€

0,00€

20.000,00€

20.000,00€

παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ με αυτοχρηματοδότηση

νέος ΚΑ

Σύνολο (Γ)

   

69.000,00€

     

 

166.836,23€  

Σύνολο Εσόδων

69.000,00€  

Σύνολο Εξόδων

97.836,23€  

Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

 

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 416 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 27 Ιουν 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός