αρ. αποφ. 117/2016 Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με αρ. μελέτης 2017108

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», συνολικού ποσού 223.894,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017108 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων - Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 223.894,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6278.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2017, ενώ έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 446 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός