αρ. αποφ. 116/2017 Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’», συνολικού ποσού 429.159,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017097 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις επιμέρους μελέτες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 429.159,04€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την οποία, έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’ έτους 2017, όπως επίσης έχει γίνει πρόβλεψη στους σχετικούς Κ.Α. των αντίστοιχων προϋπολογισμών, έτους 2018.

Συγκεκριμένα :

ΦΟΡΕΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης

15.6641.0002

20.6641.0006

35.6641.0002

45.6641.0002

342.240,00€

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

10.6641.0001

53.940,00€

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Προμήθεια λιπαντικών

10.6641.0002

15.6641.0001

20.6641.0010

35.6641.0001

45.6641.0001

50.6641.0001

30.499,04€

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 365 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός