αρ. αποφ. 115/2017 Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’, καθώς και την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’ και ‘Δ.Ο.Π.Α.Π.’», συνολικού ποσού 368.500,17€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017122 συνολική μελέτη, η οποία συντάχθηκε από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου και τις επιμέρους μελέτες του Δήμου (μελέτη τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το τμήμα Πρόνοιας και μελέτη προμήθειας γάλακτος από τη Δ/νση ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου) και των Νομικών Προσώπων (μελέτη προμήθειας τροφίμων και γάλακτος από το Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και μελέτη προμήθειας γάλακτος από το Δ.Ο.Π.Α.Π.).

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 368.500,17€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την οποία έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί οι αναλογούσες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.’ και ‘Δ.Ο.Π.Α.Π.’ έτους 2017 καθώς και έχει γίνει πρόβλεψη στους σχετικούς Κ.Α. των αντίστοιχων προϋπολογισμών έτους 2018.

Συγκεκριμένα:

ΦΟΡΕΑΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
τρόφιμα για τις ετήσιες ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

15.6473.0002

81.858,44€

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
προμήθεια γάλακτος

10.6061.0001

15.6061.0001

20.6061.0001

30.6061.0001

35.6061.0001

45.6061.0001

69.976,67€

Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου-ζαχαροπλαστικής, οπωρολαχανοπωλείου, ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου

6481.01

194.002,70€

Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α
προμήθεια γάλακτος

6063.02

21.397,49€

Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π
προμήθεια γάλακτος

10-6061.001

1.264,87€

 

Οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 355 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός