απ. αποφ. 114/2017 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας εκποίησης των αναφερόμενων στην ανωτέρω εισήγηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων, της οποίας τους όρους θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Ορίζει ως τακτικά μέλη της επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κάδων, τους:

  1. κο Αθανάσιο Χαρακτινιώτη - Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται και πρόεδρος της επιτροπής
  2. κα Αγλαΐα Σουρανή - Δημοτική Σύμβουλο

 

με αναπληρωτές τους αντίστοιχα, τους:

  1. κα Βασιλική Μπουφούνου - Δημοτική Σύμβουλο και
  2. κο Βασίλειο Σιαμάνη - Δημοτικό Σύμβουλο

 

Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής, που θα είναι μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ., ορίζεται με απόφαση Δημάρχου.

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 382 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός