αρ. αποφ. 94/2017 Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2016», μετά την υπ΄ αριθ. 8063/13-04-2017 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «AΦOI ZHΣIMOΠΟΥΛOI A.T.E.» ως αναδόχου του έργου, κατά εκατόν δύο (102) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι 15.09.2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 455 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός