αρ. αποφ. 73/2017 Πρόσληψη προσωπικού 4 ατόμων με σύμβαση ιδιωτ. δικ. ορισμ. χρόνου, για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020", σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

Α. Για το υποέργο (1) «Δομή Παροχής Βασικών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», πρόκειται να στελεχώσει τη νέα αυτή δομή με δύο (2) άτομα πλήρους απασχόλησης:

  1. Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ / ΤΕ): άτομο 1

  2. Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ): άτομο 1

Β. Για το υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», πρόκειται να στελεχώσει τη νέα αυτή δομή με δύο (2) άτομα πλήρους απασχόλησης:

  1. Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ / ΤΕ): άτομο 1

  2. Φαρμακοποιός (ΠΕ): άτομο 1

Η πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5003560.

Κωδικός Δικαιούχου: 40105247.

Η εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 243.360,00€.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 373 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός