αρ. αποφ. 50/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 8μηνης διάρκειας, για το Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 8μηνης διάρκειας, για το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

14

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας & κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

3

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης Γ΄ και Ε΄ Κατηγορίας & κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

2

ΣΥΝΟΛΟ : 

19

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στους Κ.Α. 20.6041.0001 «Αποδοχές Συμβασιούχων» (με ποσό: 343.200,00€) και 20.6054.0004 «Εισφορά υπέρ ΙΚΑ» (με ποσό: 97.500,00€) έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού. Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2017.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 458 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός