αρ. αποφ. 48/2017 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργ. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και πυρασφάλεια αυτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Εγκρίνει, την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου καθώς και πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

  1. 18 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

  2. 2 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ιδιότητας (ΠΕΙ).

 

Η δαπάνη των αποδοχών του προσωπικού αυτού θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων» με ποσό 60.000,00 και Κ.Α. 35.6054.0004 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων» με ποσό 18.000,00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 346 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός