αρ. αποφ. 32/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το Δήμο Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως :

 

Α. Για την κάλυψη των αναγκών τόσο της Χορωδίας Ενηλίκων όσο και της παιδικής χορωδίας του Δήμου, απαιτείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, με μαέστρους χορωδίας και πιανίστα.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

Μαέστρος για τη χορωδία ενηλίκων *

1

Πιανίστας/-α για τη χορωδία ενηλίκων**

1

Μαέστρος για την παιδική χορωδία *

1

Πιανίστας/-α για την παιδική χορωδία**

1

ΣΥΝΟΛΟ

4

* (με πολυετή πείρα και δράση στα καλλιτεχνικά δρώμενα, απόφοιτοι ωδείων ή και διπλωματούχοι ανώτερων θεωρητικών (αντίστιξη, φούγκα, πτυχίο διεύθυνσης χορωδίας).

** (πτυχιούχος / διπλωματούχος πιάνου - απόφοιτος ωδείου).

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπάρχοντες μόνιμους υπαλλήλους. Δεν υπηρετεί μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος των ανωτέρω ειδικοτήτων.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κ.Α. 15.6114.0001 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση (35.000,00€). Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2017.

 

Β. Το Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ζητά την έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, με ειδίκευση : στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα (ΠΣΕ).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ Πληροφορικής (Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ)

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κ.Α.10.6117.0001 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση (12.000,00€). Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2017.

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ειδικότητας πληροφορικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκ των οποίων μία (1) είναι δεσμευμένη για να καλυφθεί από την προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του τ. Δήμου Παπάγου (αριθ. προκήρυξης : 1/221Μ/2009, ΦΕΚ δημοσίευσης αυτής : 226/τ. ΑΣΕΠ/28.05.2009). Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν εκδοθεί στο ΦΕΚ : 820/τ.Γ΄/1-9-2010. Το προσωπικό αυτό δεν έχει προσληφθεί ακόμη.

Προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της μηχανοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου και της ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και της τεχνικής υποστήριξης των νομικών προσώπων του Δήμου, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους καθότι στο εν λόγω τμήμα υπάρχουν μόνο δύο υπάλληλοι.

 

Γ. Για την κάλυψη των αναγκών των ηχητικών συστημάτων κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνέδριων και λοιπών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος, απαιτείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους, με έναν (1) ηχολήπτη.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου και δεν μπορεί να εκτελεστεί από τους υπάρχοντες μόνιμους υπαλλήλους. Δεν υπηρετεί μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος της ανωτέρω ειδικότητας.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κ.Α. 15.6117.0004 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση (8.000,00€). Επίσης, θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2017.

Τα ανωτέρω αιτήματα θα αποσταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ότι δηλαδή, πρόκειται πράγματι για ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν μόνο με τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων και στη συνέχεια, με δική της αιτιολογημένη εισηγητική έκθεση θα τα διαβιβάσει στο ΑΣΕΠ.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 322 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 18 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός