αρ. αποφ. 4/2017 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών στους ΟΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, ως ακολούθως :

 

Α. Για κάλυψη θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών 
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΔΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα - δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

 

Β. Για κάλυψη θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών
(σύνολο κενών οργανικών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεσμευμένες)

α/α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

 2.

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1

 

Τα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 563 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός