αρ. αποφ. 338/2016 Τροποποίηση της αριθ. 242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την ανασυγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, τη τροποποίηση της αριθ. 242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την ανασυγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2016, βάσει του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, αποτελούμενη από τους κάτωθι Δημοτικούς υπαλλήλους :

Α. Τακτικά Μέλη :

  1. Μαρία Σταματάκη
  2. Καλλιόπη Σωτηροπούλου
  3. Αρτέμης Βατικιώτης

 Β. Αναπληρωματικά Μέλη :

  1. Κωνσταντίνος Κωνστάντιος
  2. Μαργαρίτα Παναγιωτίδου
  3. Παναγιώτης Αυγουστάκης

Η εν λόγω επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στο Ν.4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και διαβίβαση αυτής προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 471 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός