αρ. αποφ. 280/2016 Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Κοινή Πρόταση Χρηματοδότησης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :
1. Την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στην Πρόσκληση 14.6ι.26-27.1 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ΤΟΥ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 μέσω της Κοινής Πρότασης Χρηματοδότησης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού με τίτλο : «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2. Τον ορισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού ως «κύριου Δικαιούχου» της Πράξης «Σταθμό Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής ΑΣΑ των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού»
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Παπάγου - Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της Πρότασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω Πρόσκλησης, καθώς και τυχόν νέων κατευθύνσεων που θα ανακοινωθούν από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 672 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός