Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: "παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η εργασία (παροχή υπηρεσίας) προϋπολογίστηκε σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε (73.185,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 30.6117.0004, ενώ έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός για το έτος 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας η οποία ορίζεται σε πέντε (5)% του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ.

Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας-υπηρεσίας.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός