Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές..."

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: “ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ”

Είδος Αναθέτουσας Αρχή

Δήμος Παπάγου - Χολαργού - Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

 Προϋπολογισμός Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

240.000,00  € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Τύπος Διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας - Τιμής

Ταξινόμηση βάση CPV

79411000-8

Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

Διάρκεια

12 έτη

Χρηματοδότηση (προέλευση)

Ίδιοι Πόροι προερχόμενοι από τα Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

Χρηματοδότηση (ΚΑ)

Η δαπάνη για τη ΣΠΥ βαρύνει την με

Κ.Α. : 20-6117.001, σχετική πίστωση (πολυετής επένδυση)

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Εφημερίδα των ΕΚ

21/09/2018

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης

Δέκα  (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών του Διαγωνισμού

Διαδικτυακή πύλη

διενέργειας  Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Υποβολή

Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου:

 Διεύθυνση - Περικλέους 55, Χολαργός

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωνσταντίνος Κωνστάντιος,

τηλ: +30 213-2002.800, kkonstantios@dpapxol.gov.gr

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  Υποβολής Προσφορών

2/11/2018 & ώρα Ελλάδας 11:00 πμ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  Προσφορών

14/11/2018, & ώρα Ελλάδας 11:00 πμ

Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο:

 • Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου  Υποστήριξης  του  Δήμου στις Υπηρεσίες:  “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού”, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου αυτής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του προαναφερόμενου Συστήματος.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις : https://www.dpapxol.gov.gr/ & www.promitheus.gov.gr.

Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι να  παρακολουθεί και πιστοποιεί με βάση τη Κύρια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον Ανάδοχο. Ειδικότερα να παρακολουθεί την καλή εκτέλεση αυτής και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Η Κύρια Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού».

Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης:

 • θα παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, των όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), θα εκπονήσει την Μεθοδολογία: α. Αξιολόγησης & Ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, Σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης Εξοικονομήσεων Ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, β. Ελέγχου επιπέδων φωτισμού στο σύνολο της Συμβατικής Περιόδου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ13201 -2015) και γ. Τήρησης της Κύριας Σύμβασης (σύμφωνα με το Παράρτημα 1: Συγγραφή Υποχρεώσεων),
 • θα εισηγείται  επί τροποποιήσεων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), όπως και άλλων προβλέψεων που αναφέρονται σε αυτή   και θα συνεργάζεται με την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο.
 • θα συντάσσει, πέραν των υπολοίπων προβλέψεων, εξαμηνιαίες εκθέσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου (ΣΕΑ), για την τήρηση των όρων της Σύμβασης αυτού.
 • θα συντάσσει σχετική έκθεση, σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των ουσιωδών όρων της Κύριας Σύμβασης (ΣΕΑ), και θα την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμμόρφωση και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο για ενημέρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν:

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων Οικονομικών Φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: i) κράτος - μέλος της Ένωσης, ii) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), iii) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια Σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και iv)     σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων Συμβάσεων.
 2. Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια Προσφορές. Η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου αποκλειστικά ως υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα, δεν επιτρέπεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι Προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς Οικονομικούς Φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του ΚΠολΔ, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 α. Καταλληλότητα για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες οφείλουν:

 1. να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους και να αποδεικνύουν δραστηριότητα σε έργα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (Ενεργειακή Εξοικονόμηση - Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ).
 2. να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 “Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ 1228 Β’/2011).

Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

Όσον αφορά την Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσφέροντες διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της ΣΠΥ, απαιτείται:

α) οι προσφέροντες να αποδεικνύουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 40.000,00 € για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, θα πρέπει να αποδεικνύουν την ως άνω απαίτηση για τα έτη που δραστηριοποιούνται. Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.  Συγκεκριμένα, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται οι προσφέροντες να αποδεικνύουν:

α) στη διάρκεια  της τελευταίας τριετίας,  έχουν εκτελέσει τουλάχιστον (5)  Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών  που να αφορούν παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων σε Δήμους ή Περιφέρειες, με τη μορφή Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως προβλέπεται στον ν. 3855/2010 και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις και

β) ότι επιπλέον  έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον από (1) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου σε Κοστολόγηση - Τιμολόγηση υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταθέτοντας, εντός του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, πίνακα  ανάθεσης σχετικών εργασιών συνοδευόμενο από αντίστοιχες συμβάσεις ή πιστοποιητικά. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι δυνατό  να εκπληρώνονται με βάση την εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου του υποψήφιου Αναδόχου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εμπειρία των στελεχών θα αποδεικνύεται με αντίστοιχες συμβάσεις ή  βεβαιώσεις των φορέων - επιχειρήσεων με τις οποίες τα στελέχη συνεργάστηκαν. 

Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

γ) να διαθέτουν ομάδα  Έργου που  θα αποτελείται τουλάχιστον από τα παρακάτω μέλη, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα περιγραφόμενα προσόντα και εμπειρίες:

 • Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) θα πρέπει  να διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. και κατ΄ ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία, με ειδική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου και ειδική εμπειρία σε  συγχρηματοδοτούμενα έργα  και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Ένα (1) στέλεχος το οποίο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών επιστημών Πανεπιστημιακής Σχολής (ΑΕΙ), της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής  κατ’ ελάχιστον δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία, με ειδική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Ένα (1) στέλεχος με ειδικότητα στον Φωτισμό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο θετικών Επιστημών και ειδίκευση  στο πεδίο του Φωτισμού (Η ειδίκευση αποδεικνύεται με επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων που αφορούν το πεδίο του φωτισμού) με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε Μελέτες Φωτισμού αντίστοιχων έργων Οδοφωτισμού.
 • Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση υλικών και ενεργειακών συστημάτων, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας.
 • Ένα (1) στέλεχος που θα πρέπει να διαθέτει δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφορική (Ανάπτυξη πληροφοριακών Συστημάτων, Λειτουργικά συστήματα, Προγραμματισμό και Ανάλυση συστημάτων, καθώς και σε υποστήριξη - έλεγχο σε λειτουργικές πλατφόρμες βάσεων δεδομένων για Σύνταξη Απολογιστικών Αναφορών και Διαγραμμάτων Ροής Διαχείρισης.

Στις περιπτώσεις Ενώσεων Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια των παραγράφων είναι δυνατό να καλύπτονται αθροιστικά από τους συμμετέχοντες και υποβάλλονται κατά περίπτωση.  Το σύνολο των στοιχείων της παρούσης παραγράφου, δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

  

Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός