Διενέργεια Διεθνή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2018 - 2020»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη
«ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2018 - 2020» με σφραγισμένες
προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. M2018103 μελέτη του Δήμου (Το
τμήμα Ι΄ της μελέτης έχει εξαιρεθεί από το διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του
Ν.4412/16). Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη
συμφωνίας – πλαίσιο στην οποία για το κάθε τμήμα της μελέτης, θα συμμετέχουν ένας έως και
δύο (2) οικονομικοί φορείς από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό. Οι οικονομικοί
αυτοί φορείς θα είναι οι δύο πρώτοι κατά σειρά μειοδοσίας, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια
και τις προϋποθέσεις των όρων διακήρυξης.
CPV: 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 50116000-1, 50112110-7, 50112000-3, 50113000-0,
50116500-6. Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος
Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την
25/7/2018 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 31/7/2018 και ώρα 10:00
π.μ. (α/α συστήματος 60769).
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 496.000,00€ (τετρακοσίων
ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (χωρίς το τμήμα Ι΄ της μελέτης το
οποίο έχει εξαιρεθεί από το διαγωνισμό) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Μ2018103 Μελέτη του
Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους
2018 του Δήμου (Κ.Α. 10.6263.0001, 10.6263.0002, 10.6263.0003, 15.6263.0001, 15.6263.0002,
15.6263.0003, 20.6263.0001, 20.6263.0003, 20.6263.0004, 30.6263.0002, 30.6263.0003,
30.6263.0004, 35.6263.0001, 35.6263.0003, 35.6263.0004, 45.6263.0001, 45.6263.0002,
45.6263.0003, 50.6263.0001, 50.6263.0002, 50.6263.0003) καθώς και πρόβλεψη στους
αντίστοιχους Κ.Α. έτους 2019 & 2020.
Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που
απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα διακόσιες εβδομήντα εννέα (279) ημερών από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται
για οποιοδήποτε (ένα ή περισσότερα) από τα οκτώ (8) τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, όχι
όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών του κάθε τμήματος. Στην
«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και
δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη
από την υπογραφή της.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η
κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες. Για την καλή εκτέλεση των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της
συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Για την καλή
εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συμφωνίας-πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους της
«ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός