Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού: "Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης Δήμου Παπάγου Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α."

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με συμπλήρωση τιμολογίου (έντυπου οικ. προσφοράς) σε σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε ισχύουσα μέση χονδρική τιμή της Περιφέρειας Αττικής) για την "Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης Δήμου Παπάγου Χολαργού και Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α".

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (53.019,76€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11-4-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού με ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.30 π.μ. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 11/4/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 16/4/2014, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός