Επανάληψη της απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: « Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. K. TΑΤΣΗ ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη,από Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 έως και Παρασκευή 03 Μαίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30,στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Σημείωση :
Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας, μαζί με τη προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, εν ισχύ, τα εξής:

α) υπεύθυνη δήλωση αντί για απόσπαμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
δ) Άδεια ίδρυσης Ιατρείου μικρών ζώων (Κτηνιατρείο),
ε) Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται:
• Ότι διαθέτει τον απαιτούμενο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξοπλισμό και τη κτιριακή υποδομή.
• ότι έλαβε γνώση της μελέτης και την αποδέχεται πλήρως, καθώς και ότι είναι ενήμερος των επιτόπιων συνθηκών, με εκτίμηση των ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας,
στ) Κατάσταση με το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εργασία αυτή.
ζ) Υποχρεωτική συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς και αναλυτική τιμολόγηση για κάθε μία κτηνιατρική υπηρεσία ξεχωριστά.
Τυχόν μη συμπλήρωση πεδίου ή πεδίων στο Πίνακα του Παραρτήματος (έντυπο προσφοράς), είναι λόγος αποκλεισμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

I. K. Tάτση 213 2002 915
II. Για το Τμήμα Προμηθειών 213 2002 841/ 913

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός