ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού,

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του επισυναπτόμενου εντύπου οικονομικής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης α) Το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τις ομάδες 8 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» και 9 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ» και β) τη συμφερότερη προσφορά για τις ομάδες 1,2,3,4,5,6 και 7. Μειοδότης για αυτές τις ομάδες κηρύσσεται αυτός που συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, η οποία θα προκύψει :τιμή εργατοώρας με βαρύτητα 45%, τιμή Μέσου Όρου Εργατοωρών στο σύνολο των εργασιών με βαρύτητα 45 %, ποσοστό έκπτωσης στα ανταλλακτικά με βαρύτητα 10%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 15/5/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.420,00€ (εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2014 Μελέτη του Δήμου.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες και για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2/2014 Μελέτη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Δήμο, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 22/4/2015)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002859/841/842.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

 

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 3/2015 Μελέτη του Δήμου). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015 και συγκεκριμένα το ΚΑ 35.6662.0002, και υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 23/4/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 23/4/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 28/4/2015 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ήτοι 959,35 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής είναι σταθερό και ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέσει προσφορά για μέρος της προμήθειας) .

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

      Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 51/8-4-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1),(2) και (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του  κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, αντί του ποσού των τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00€) ( άρθρο 6 παρ. 5 ΠΔ 270/81 ) μηνιαίως ως τιμή εκκίνησης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. πρωτ. 5678/24-3-2015 Διακήρυξης.

     Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132002846-848), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμουwww.dpapxol.gov.gr. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της σχετικής διακήρυξης, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Δημ.Εσόδων- Περιουσίας (Περικλέους 55, ισόγειο) την Τρίτη 14-4-2015 μέχρι ώρα 10 π.μ. και εν συνεχεία θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για έλεγχο.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας  Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία:

"Η εκμίσθωση τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του Κυλικείου του  Κοιμητηρίου  της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου".

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 8-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 π.μ ενώπιον  της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών,  σύμφωνα με τους παρακάτω όρους  που καθόρισε η Οικονομική  Επιτροπή με την υπ΄αριθμ.  47/20-3-2015 απόφασή της.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981: 

"Η μίσθωση ακινήτου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για Πολιτιστικό Κέντρο"

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

• να βρίσκεται εντός των ορίων του Παπάγου μέσα σε αστική-ημιαστική περιοχή,

• να είναι προσπελάσιμο,

• να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας

• να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου,

• όλοι οι χώροι να αναπτύσσονται σε ένα επίπεδο ισόγειο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. περίπου καθώς και να υπάρχει πατάρι με βοηθητικούς χώρους συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. περίπου,

• θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης,

• να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών,

• να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ),

• να διαθέτει ράμπα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση προκήρυξης, υποβάλλουν τις προσφορές τους, στο Δημοτικό Κατάστημα, Περικλέους 55 Χολαργός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τις οποίες αξιολογεί η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων με αιτιολογημένη έκθεση και στη δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα.

Ανώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των €420 (τετρακοσίων είκοσι) ανά μήνα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, Τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132002800-801, fax: 2106528701.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981: 

"Η μίσθωση ακινήτου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών αθλήσεως και αναψυχής της νεολαίας του Δήμου"

Το προς μίσθωση ακίνητο για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει:

• Να βρίσκεται εντός των ορίων του Παπάγου μέσα σε αστική-ημιαστική περιοχή

• Να είναι προσπελάσιμο

• Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας

• Να καλύπτει έκταση διαστάσεων 50Χ9 μέτρων και επιφανείας 450 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση προκήρυξης, υποβάλλουν τις προσφορές τους, στο Δημοτικό Κατάστημα, Περικλέους 55 Χολαργός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τις οποίες αξιολογεί η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων με αιτιολογημένη έκθεση και στη δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα.

Ανώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των € 50 (πενήντα) ανά μήνα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, Τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132002800-801, fax: 2106528701.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €113.708,46 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €139.999,99 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α, Ν.3669/2008),ήτοι:

Α) Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του προϋπολογισμού μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4α και 5 του Ν. 3669/2008.

Β) Με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 18% απολογιστικών εργασιών του άρθρου 4ε & 9 του Ν. 3669/2008, με το ενιαίο σύστημα δημοπράτησης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 21η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 2.276,43. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία) , (τηλ. 213 2027122) οδός Αναστάσεως 90, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), έναντι της αξίας των χορηγουμένων φωτοαντιγράφων.

ΠΑΠΑΓΟΥ,13/3/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ -ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €113.767,48 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €139.999,99 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α, Ν.3669/2008),ήτοι:

Α) ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του προϋπολογισμού μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4α και 5 του Ν. 3669/2008.

Β) Με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους 18% απολογιστικών εργασιών του άρθρου 4ε & 9 του Ν. 3669/2008, με το ενιαίο σύστημα δημοπράτησης (άρθρο 5 του Ν. 3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 14η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των € 2.276,43. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία) , (τηλ. 213 2027122) οδός Αναστάσεως 90, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,για να λάβουν γνώση της μελέτης.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το βιβλιοπωλείο ΓΡΑΦΗ, οδός Αναστάσεως 121, τηλ.: 210 6513294 μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη) ,έναντι της αξίας των χορηγουμένων φωτοαντιγράφων.

ΠΑΠΑΓΟΥ,11/3/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για τη «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.390,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 5.609,70€, δηλαδή συνολική δαπάνη είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ 29.999,70€, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και συγκεκριμένα το ΚΑ 10.7134.0001 καθώς και σχετικό ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.
.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 5/12/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Αναστάσεως 90, Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 5/12/2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 10/12/2014 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .
Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός γραφείου μαρμαρικών εργασιών (Νο 2) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, συνολικής επιφανείας 7,00 τ.μ., Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 192/20-11-2014  απόφασή της:

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-12-2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 11,00 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών  με φανερές πλειοδοτικές προσφορές.
Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  που βρίσκεται στον  1ο όροφο του Δημαρχιακού μεγάρου στην οδό Περικλέους 55.
Τους όρους διακήρυξης  καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Δημ.Εσόδων-Περιουσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου, τηλ. 2132002846-8.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την επόμενη  Παρασκευή 19-12-2014.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένο αρχείο με τους όρους διακήρυξης.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός