ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο : «παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Η εργασία (παροχή υπηρεσίας) προϋπολογίστηκε σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατό ογδόντα πέντε (73.185,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 30.6117.0004, ενώ έχει προβλεφθεί σχετικός κωδικός για το έτος 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13.00 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας η οποία ορίζεται σε πέντε (5)% του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ.

Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας-υπηρεσίας.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr) .

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά για εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (59.990,00€), όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΠΕΚΑΠΡΑ του Δήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 20.6253.0001 και έχει γίνει πρόβλεψη πίστωσης στους ΚΑ 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 30.6253.0001, 35.6253.0001 και 45.6253.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην οδό Περικλέους 55, Χολαργός. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 29/10/2015 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 2/11/2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή, επί ποινή αποκλεισμού, στο διαγωνισμό ορίζεται σε δύο (2)% επί του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ήτοι 1.199,80 €. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των οχημάτων-μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 86/2015 μελέτη και η σχετική σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος. Ο αναλυτικός πίνακας της οικονομικής προσφοράς θα δοθεί όπως ακριβώς ο επισυναπτόμενος πίνακας (προϋπολογισμός προσφοράς) των προς ασφάλιση αυτοκινήτων για να καταστεί εύκολος έλεγχος.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dpapxol.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: "Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων" προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) €64.590,49 και συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €79.581,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας,(άρθρο 4α και 5 του Ν.3669/2008).

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Περικλέους 55, Χολαργός, 1ος όροφος ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και με τους περιορισμούς που κάθε φορά ισχύουν.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.

 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των €1.294,00. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της μελέτης.
Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, www.dpapxol.gov.gr. Η οικονομική προσφορά διατίθεται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημερομηνία δημοπράτησης (και αν αυτή είναι αργία η προηγούμενη εργάσιμη), στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Τεχνική Υπηρεσία), (τηλ. 213 2027122), οδός Αναστάσεως 90, 2ος όροφος.

 

Ο Δήμαρχος
Παπάγου - Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚΧ, ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού €12.527,53 με ΦΠΑ 23%.

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, έως και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Τεχνική Υπηρεσία

Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015» προϋπολογισμού. 12.575,70€ με ΦΠΑ 23%.

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09.00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).

Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς το Εργοληπτικό Πτυχίο τους.

 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

AΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τηλ. 213 2027 114
Fax 213 2027 198

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) την Πέμπτη 1/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της εργασίας.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του Κοιμητηρίου της δημοτικής κοινότητας Παπάγου, αντί του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) μηνιαίως ως πρώτη προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-10-2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Ισόγειο, Τμήμα Εσόδων, τηλ. 2132002846-895), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους στην πλειοδοτική δημοπρασία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 1/10/2015 έως και Δευτέρα 5/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της εργασίας - υπηρεσίας.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη: τηλ. 213 2027192, Κωνστάντιος Κωνσταντίνος 

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Πέμπτη 1/10/2015 έως και Δευτέρα 5/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη: τηλ. 213 2002864, Ν. Χατζάκης

Για το Τμήμα Προμηθειών

Ε. Τσαούση

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (προϋπολογισμός, δικαιολογητικά κ.λπ.) από Τρίτη 29/9/2015 έως και Πέμπτη 1/10/2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2002841/842/859). Προσφορές δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132002841, Α. Χατζηπαυλή

Για το Τμήμα Προμηθειών
Ε. Τσαούση

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός