Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018 (181)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18120/21-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό «Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων »
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 18118/21-8-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας οχημάτων, σχετικά με την Αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση : α. Των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθ. 2018136 συνολικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση : α. Του υποβαλλόμενου Προϋπολογισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της με αριθ. Μ2018140 μελέτης της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ., ( ως προς το τμήμα αυτής το οποίο αφορά στην προμήθεια…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση του Προέδρου. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Έγκριση : α. Του υποβαλλόμενου Προϋπολογισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  Την εισήγηση του Προέδρου.  Το με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2018, ως ακολούθως :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ. Αριθμός Απόφασης: 165  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή του κ. Μιχαήλ Βλάχου, από κάθε ευθύνη ως…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός