Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Π.Α.Π.), εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Κύριο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A. Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

1. Δημήτριος Οικονόμου - Δημοτικός Σύμβουλος

2. Μαρία Δημητριάδου - Δημοτική Σύμβουλος

3. Μιχαήλ Χατζής - Δημοτικός Σύμβουλος

4. Μιχαήλ Τράκας - Δημοτικός Σύμβουλος

5. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης - Δημοτικός Σύμβουλος

6. Ιωάννης Κρασσάς

7. Σταματία Ζούλια

8. Ευστάθιος Κίντζιος

9. Κων/νος Κώτσης

10. Βασίλειος Σκουφίτσας

11. Δέσποινα Ζαμπούκου

12. Αχιλλέας Μελισσάρης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων

13. Θεόδωρος Γκλεζάκος

14. Γρηγόριος Βαραδίνης

15. Παναγιώτης Νικολούδης - Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος

2. Δήμητρα Ρουφογάλη - Δημοτική Σύμβουλος

3. Άννα - Μαρία Τσικρικώνη - Δημοτική Σύμβουλος

4. Χρήστος Πετράκης

5. Αικατερίνη Γκούμα

6. Κυριακή Κουμπούρου

7. Πέτρος Παπαλέξης

8. Αλεξάνδρα Σκύφτα

9. Αλέξανδρος Φιλόσοφος

10. Αριστείδης Πανταζόπουλος

11. Θεοδώρα Σκαλτσά

12. Αναστάσιος Καϊμάκης - Εκπρόσωπος Αθλητικών Συλλόγων

13. Δημήτριος Νανούρης

14. Ευφημία Μαχιμάρη

15. Χρήστος Γιωτόπουλος - Εκπρόσωπος εργαζομένων

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κουτάκης Νικόλαος. «Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

B. Εκλέγει μετά από πρόταση του Δημάρχου, στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", τον κο Δημήτριο Οικονόμου και στη θέση της Αντιπροέδρου την κα Μαρία Δημητριάδου, με θητεία από 22.03.2017 έως 31.08.2019.

Κατά

 

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός