Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (93)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Τη με αριθ. πρωτ. 710/16-1-2017 Γνωμοδότηση του με έμμισθη εντολή Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την άσκηση του Ενδίκου Μέσου…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την από 12-1-2017 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Να δώσει την εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Το από 10-1-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Να κατακυρώσει τη δημοπρασία για την Εκποίηση των Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.), του Δήμου Παπάγου –…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους» και τους όρους του διαγωνισμού (με συμπλήρωση…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Απαλλαγή της υπαλλήλου κας Καλλιόπης Σωτηροπούλου, από κάθε ευθύνη, ως υπόλογου για το υπ’ αριθ. 53/08-02-2016 Χρηματικό Ένταλμα ποσού 6.000,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που έγιναν στις 30/12/2016 ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός