Αρ. αποφ. 136/2016 Έγκριση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη Μειοδότη του έργου, με τίτλο : « Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 12-7-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων και αναδεικνύει Μειοδότη του έργου, με τίτλο : « Εργασίες Συντήρησης και Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Μεγάλου Πάρκου Παπάγου», Προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ A.Τ.E», αντί μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΜέση=66,10% επί των τιμολογημένων εργασιών και συνολικής δαπάνης € 27.339,95 πλέον ΦΠΑ 24% € 6.561,58 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € 33.901,53.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός