Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 
Δικαιολογητικά
•Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 •Παράβολο 9 ευρώ (υπέρ του δημοσίου)
Το παράβολο υποβάλλεται σε περπτώσεις φθοράς ή απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή ή απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κλπ. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
 •Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας
 Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω απώλειας ή κλοπής.
 (Απαραίτητο έγγραφο)
•Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή του στο δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας.
 •Αίτηση έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
•Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας
Ειδικότερα υποβάλλεται ένα πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος/η, όπου θα αναφέρονται : Επώνυμο, όνομα, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος ή κοινότητα δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις μήνες πριν την υποβολή του.
 •Τέσσερις πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα)
•Αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής (πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση)
 Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται στην περίπτωση αντικατάστασης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητς, λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου αυτής.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός