14η Απόφαση 7ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε.

Θέμα :
Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και έγκριση όρων προκήρυξης.

 

          Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο προστίθενται στο άρθρο 75 παρ.Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τοµέα στ΄ οι αρµοδιότητες του άρθρου 17.   
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του  Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨» )    
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
  4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-02-2011 (τ.Β΄) που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 3 του Ν. 1566/85 «∆οµή και λειτουργία της Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης»
  6. Τη με αριθμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου"

 

Εισηγείται

  1. Την έγκριση της πρόσληψης καθαριστριών/στών που εργάσθηκαν µε σύµβαση έργου το προηγούµενο έτος στα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού, εφόσον υπάρχει θετική γνώµη του ∆ιευθυντή του Σχολείου που πιστοποιείται μέσω πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης για το σχολικό έτος 2016-2017 και προκηρύσσει διαγωνισµό για τα κενά που θα προκύψουν.
  2. Την έγκριση των παρακάτω όρων προκήρυξης για την πρόσληψη....... καθαριστών/στριών µε σύµβαση µίσθωσης έργου ορισµένου χρόνου,για το χρονικό διάστηµα από 01-09-2017 έως 30-06-2018 για την κάλυψη αναγκών καθαρισµού Σχολικών Μονάδων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού.

 

Αποφασίζεται ομόφωνα

Η Πρόσληψη καθαριστριών με Σύμβαση Έργου για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και η έγκριση των όρων προκήρυξης όπως αυτοί φαίνονται στην επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός