8η Απόφαση 2ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (25.02.2019)

Η Σχολική Επιτροπή Π.Ε., αποφασίζει

Α) Την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού με συνολική δαπάνη 3.749,57 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 με τίτλο: «Δράση εξοπλισμού των δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΠΕΘ» και συγκεκριμένα για το 1ο Δημοτικό Παπάγου, το 1ο Δημοτικό Χολαργού και το 5ο Δημοτικό Χολαργού, στην
εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής» με έδρα ττην Καλλιθέα, επί των οδών Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48 &
Κανακίδη 1 ,Τ.Κ.17676 και ΑΦΜ:095345731, Δ.Ο.Υ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Η ανάθεση αφορά την προμήθεια ως κάτωθι:

Β) Την σύναψη σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με νόμιμο εκπρόσωπο τον Χρήστο Πετράκη και της εταιρίας «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κύριο Χρήστο Χαλδαιόπουλο και με τους παρακάτω όρους:
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με νόμιμο εκπρόσωπο τον Χρήστο Πετράκη ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην εταιρία «ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κύριο Χρήστο Χαλδαιόπουλο, την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στα ενταγμένα Δημοτικά σχολεία (1ο Δημοτικό Παπάγου, το 1ο Δημοτικό Χολαργού και το 5ο Δημοτικό Χολαργού) στο Σύστημα Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της σχολικής επιτροπής Π.Ε του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, αντί συνολικού ποσού 3.749,57 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του.
2. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στις κατά τόπους σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει την προμήθεια στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι νόμιμες κυρώσεις.
3. Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καινούργια και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την με αρ. 3/2018 Μελέτη της Σχολικής Επιτροπής
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την τμηματική παραλαβή της προμήθειας- εργασίας όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική μελέτη και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και κατόπιν της καταβολής του χρηματικού ποσού από το έργο της ΣΑΕ047 και κωδικό 2018ΣΕ04700021 με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνοντας την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας.
Η σύμβαση τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν εκτελεί ή εκτελεί πλημμελώς τις συμβατικές υποχρεώσεις, ήτοι δεν εκτελεί την προμήθεια σύμφωνα προς τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 3/2018 μελέτης της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Σχολική Επιτροπή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο Πρόεδρος
Πετράκης Χρήστος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός