Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 328/2018 “Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-202ο, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και συγκεκριμένα:

  1. την ίδρυση ενός 12θέσιου Δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, με την ονομασία 4ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου,
  2. την ίδρυση ενός 12θέσιου Δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, με την ονομασία 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού,
  3. την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου από 12θέσιο σε 18θέσιο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό,
  4. την προαγωγή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού από 17θέσιο σε 18θέσιο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό,
  5. ουδεμία μεταβολή στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 183 φορές