Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 323/2018 “Αποδοχή προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για το έργο «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού» οδού Καραϊσκάκη και ορισμός επιτροπής”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση:

  1. το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού» της οδού Καραϊσκάκη της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.
  2. ως εκπρόσωπο του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Αθανάσιο Χαρακτινιώτη.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 79 φορές