Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 281/2018 “Επικύρωση του υπ’ αριθ. 12/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Επικυρώνει τo υπ’ αριθ. 12/2018 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό απομαγνητοφωνήθηκε, δακτυλογραφήθηκε, επεξεργάστηκε και παραδόθηκε σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή στη γραμματεία τού Δημοτικού Συμβουλίου και αφού ο Γραμματέας τού Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στον απαραίτητο έλεγχο του συγκεκριμένου πρακτικού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 100 φορές