Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αρ. απόφ. 209/2018 “Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης»”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης», μετά την υπ΄ αριθ. 16091/11-07-2018 αίτηση του «ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ως αναδόχου τού έργου κατά έναν (1) μήνα - τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και 13-09-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Ο  Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 192 φορές