Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 330/2017 "Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΑΥ) Οικονομικού έτους 2017"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) οικονομικού έτους 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), ως ο  συνημμένος πίνακας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 588 φορές