Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 329/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 97/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 97/2017 (ΑΔΑ: Ω4Μ6ΟΛΥΡ-Ρ4Τ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, πέντε (5) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:

Μία (1) θέση  Π.Ε. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - για παιδιά και ενήλικες

Μια (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ  - για παιδιά  

Μια (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ  ΚΟΠΤΙΚΗΣ / ΡΑΠΤΙΚΗΣ  - για ενήλικες

ΜΙΑ (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ  - για ενήλικες  

ΜΙΑ (1) θέση  Δ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για παιδιά

 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα τιμολογηθούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, μόλις εγκριθούν οι εν λόγω συμβάσεις έργου και η  αμοιβή των επιμορφωτών θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο χρήσης των συμμετεχόντων στα προγράμματα αυτά.

 Η αμοιβή των παραπάνω συμβάσεων θα βαρύνει τους Κ.Α 15-6117.001 «συμβάσεις μίσθωσης έργου» και Κ.Α 15-6055 «λοιπές εργοδοτικές εισφορές»,  ποσά τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 593 φορές