Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 328/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 96/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 96/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΧ9ΟΛΥΡ-ΞΔ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δύο (2) ατόμων κατηγορίας / κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

 Η  μισθοδοσία θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και ΚΑ 10-6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού», με ποσά τα οποία έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 547 φορές