Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 327/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 234/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 234/2017 (ΑΔΑ: ΨΨΔΣΟΛΝ6-ΨΔΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2018, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου συνολικά ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Γενικού Ιατρού για την εξυπηρέτηση των μελών του, συμπεριλαμβανομένου και της κάλυψης ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (φαρμάκων, παραπεμπτικών εξετάσεων).

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 659 φορές