Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 326/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 233/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 233/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΔ7ΟΛΝ6-ΒΒΙ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (από 01-09-2018 έως 31-07-2019), με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά  έξι (6) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4

ΣΥΝΟΛΟ:

6

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 581 φορές