Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 325/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 232/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 232/2017 (ΑΔΑ: 7Ι4ΕΟΛΝ6-ΒΕΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (από 01-09-2018 έως 31-07-2019), με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

  1. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδοψυχολόγου για την ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς, βάσει του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05.12.17/Τ. Β΄) και
  2. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Θεατρολογίας για την ψυχαγωγία των παιδιών των παιδικών σταθμών, καθώς και των μελών του Κ.Α.Π.Η. .

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 545 φορές