Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 324/2017 "Έγκριση της υπ΄ αριθ. 231/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), για προγραμματισμό προσλήψεων εποχικού προσωπικού "

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 231/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΦ1ΟΛΝ6-3ΟΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (από 01-09-2018 έως 31-07-2019), με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τουλάχιστον δώδεκα (12) ατόμων, των παρακάτω ειδικοτήτων:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

2

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

3

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3

ΣΥΝΟΛΟ:

12

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 631 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 06 Φεβ 2018