Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 323/2017 "Έγκριση Ισολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2015"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 146/2017 (ΑΔΑ: ΨΛΧ7ΟΛΝ6-740) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός έτους 2015, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 559 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 06 Φεβ 2018