Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 322/2017 " Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει κατα πλειοψηφια:

 

  1. την κοπή ενός (1) πεύκου στο Δημοτικό άλσος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, παραπλεύρως της οδού Καρναβία 16, κατόπιν της υπ’ αριθ. 30573/16-11-2017 αιτήσεως του κου Χρήστου Ευαγγέλου.

  

Εγκρίνει κατα ομοφωνία σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου Αθανασίου Αυγουρόπουλου:

 

  1. τη διατήρηση ως έχουν (μη κοπή), δύο (2) δέντρων (κυπαρισσιών), τα οποία βρίσκονται στο πίσω μέρος του υπ’ αριθ. 571 τάφου τού Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 32096/30-11-2017 αιτήσεως της κας Ευγενίας Ευαγγέλου, η οποία επανέρχεται σε παλιότερο αίτημα για την κοπή των συγκεκριμένων δέντρων.

 

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 561 φορές