Εκτύπωση αυτής της σελίδας

αρ. απόφ. 320/2017 " Έγκριση 2ης παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

 

Εγκρίνει τη 2η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, για εφαρμογή δικαστικής απόφασης», κατά δώδεκα (12) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 541 φορές